Extra årsmöte

Härmed kallar Politicesstudenternas Riksorganisation, PolRiks, till extra årsmöte för val av valberedning. PolRIks söker en valberedning bestående av två ledamöter samt en ersättare.

Mötet äger rum måndagen den 10 oktober kl. 17 via Skype. Kontakta Emma Wikberger, ordforande@polRiks.se, om ni önskar delta.

Nedan finner ni mötets föreslagna dagordning.

Föreslagen dagordning:
1) Mötets öppnande
2) Röstlängd upprättas, närvaro fastställs
3) Godkännande av kallelseförfarandet
4) Fastställande av dagordning
5) Val av mötesordförande och mötessekreterare
6) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
7) Val av valberedning
8) Övriga frågor
9) Mötets avslutande