2022-02-11

Revisorer

Revisorerna granskar styrelsens arbete och tillser att stadgan och andra styrdokument följs. Arbetet pågår löpande under verksamhetsåret, främst genom stöd till styrelsen, men också efter verksamhetsåret då verksamhetsberättelse och protokoll ska granskas. Valårsmötet väljer två revisorer och två revisorssuppleanter på mandatperioder som löper från 1/1 till 31/12. Revisorssuppleanterna är valda att träda in då ordinarie revisors möjlighet att utföra sitt uppdrag förfallit.

Revisorerna övervakar och granskar styrelsens arbete under det akademiska året. Revisorerna har rätt att närhelst de önskar, ta del av alla de handlingar som rör organisationens verksamhet och ekonomi. Medlemmar kan i första hand skickar frågor eller problem om organisationens styrning till relevant styrelseledamot. Om en medlem inte vill ta upp en fråga med en styrelseledamot, eller känner att en fråga är allvarlig och fortfarande är olöst efter kontakten med styrelseledamoten har medlemmen rätt att ta upp frågan med revisorerna.