2022-04-24

Utbildningskollegiet

Utbildningskollegiet är PolRiks utbildningspolitiska röst. Kollegiet tar ingen partipolitisk ställning och är politiskt obundet men driver frågor som gynnar politices studerande i hela Sverige. Utbildningskollegiet ansvarar för att se till att PolRiks utbildningspolitiska manifest är sammansatt och genomgående uppdaterat i linje med lokalföreningarnas åsikter. Kollegiet
ansvarar för att sprida innehållet i manifestet och för att försöka påverka makthavare och universitet för att få igenom åsikter i manifestet.

Inför varje utbildningskollegiesammanträde ansvarar de lokala representanterna för att inkomma med en lokal ortsrapport med viktiga frågor och händelser på det lokala lärosätet. I rapporterna uppmuntras ledamöterna även att ta upp frågor de behöver input på eller som det vore
fördelaktigt att bilda en enad nationell ståndpunkt kring.

Utbildningskollegiet ansvarar för att genomföra enkätinsamlingar och rapportsammanställningar om situationen för politicesstudenter för att öka kunskapen om lägesbilden i Sverige. Utbildningskollegiet arbetar opinionsbildande. Detta kan ske genom deltagande i poddar, TV eller genom produktionen av debattartiklar.

Utbildningskollegiet ansvarar för att besvara remisser som särskilt berör politices studerande och deras studiesituation. Utbildningskollegiets presidium har löpande ansvar för att ha koll på dokument som är ute på remiss och för att informera utbildningskollegiet om dessa för att
utbildningskollegiet ska kunna besluta hur remissen skall besvaras.

Utbildningskollegiet arbetar med två typer av fokusfrågor. En fokusfråga som löper under ett år och en fokusfråga som löper parallellt under två år. Utbildningskollegiet beslutar själva vilka fokusfrågor de vill arbeta med och hur detta arbete bör ske.

Utbildningskollegiet består av en ordförande och en sekreterare samt en utbildningsrepresentant från varje lokalförening. Utbildningskollegiet sammanträder ungefär tre eller fyra gånger per termin. Utbildningskollegiet väljs av och svarar till styrelsen. Endast de lokala representanterna har rösträtt. Utbildningskollegiet leds av dess presidium som består av en ordförande och en sekreterare.

Utbildningskollegiets ordförande
Utbildningskollegiets ordförande ansvarar för att kollegiet sammanträder. Denne förbereder dagordning i samråd med sekreterare och ansvarar för att skicka ut möteshandlingar till de lokala representanterna såväl som att hålla i mötena och se till att utbildningskollegiet är ett drivande och levande forum. Utbildningskollegiets ordförande är en ämbetspost som väljs av styrelsen under ett styrelsemöte.

Utbildningskollegiets sekreterare
Utbildningskollegiets sekreterare ansvarar för att protokollföra kollegiets sammanträden samt för att samla in ortsrapporter från de lokala medlemsföreningarna. Vid utbildningskollegiets ordförandes frånvarande håller sekreteraren i mötet och kan då delegera ut rätten att skriva
protokoll till ledamot ur PolRiks styrelse, ledamot i utbildningskollegiet eller annan lämplig representant. Utbildningskollegiets sekreterare är en ämbetspost som väljs av styrelsen under ett styrelsemöte.