2022-02-11

Valberedning

PolRiks valberedning består av minst tre stycken ledamöter varav en är ordförande som sitter på en mandatperiod som löper från den 1/1 till den 31/12. Valberedningens uppgift är att inför varje valårsmöte nominera personer till förtroendeposter. Valberedningen bereder även enskilda nomineringar som inkommit från medlemmar i medlemsföreningarna. Valberedningens funktion är med andra ord att ge en opartisk rekommendation på vilka som är bäst lämpade att inneha de poster som står för inval, dock är valberedningens ord inte det slutgiltiga. Motkandidaturer kan ske för samtliga poster som valberedningen nominerar personer till, vilket innebär att medlemsmötet kan ge någon annan förtroendet.

PolRiks valberedning 2022 består av Tove Lemón Palmborg, Danielle von Arnold och Erika Miles. Valberedningen kan kontaktas på: valberedning@polriks.se vid frågor eller funderingar.

Processen

Exakt hur själva beredningsprocessen ska gå till kan valberedningen i stort sätt bestämma själv. Stadgan reglerar att valberedningen ska sträva efter en jämn könsfördelning samt föreningsmångfald inom sina nomineringar. Dock finns en väl etablerad praxis som innebär att valberedningen utlyser de poster som står för inval inför ett kommande valårs- eller årsmöte på PolRiks Facebooksida, där de som vill kandidera får information om hur beredningsprocessen går till. Därtill bokar även den kandiderande en intervjutid, under vilken valberedningen ställer frågor till den kandiderande för att bilda sig en uppfattning om hur denne skulle passa för den aktuella posten.

Valberedningen brukar även använda sig av s.k. kravprofiler för varje post som ska beredas. Kravprofilerna är dokument som valberedningen tar fram i samråd med de som innehar posterna för tillfället. Även kravprofiler som tidigare valberedningar har tagit fram kan användas som underlag för aktuella kravprofiler. Valberedningen använder sig av kravprofilerna under intervjuerna för att formulera relevanta frågor efter de krav som posten ställer.

Poster som valberedningen nominerar till

Valberedningen bereder valet inför valårsmötet och eventuella fyllnadsval som sker under året. Valberedningen nominerar till presidiet (ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör) samt till revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningen tar även emot kandidaturer till valberedningsledamot och sammankallande till valberedningen för att presentera dessa för valårsmötet, men de bereds inte.