2022-02-12

Ansök om medlemskap

Är du som läser detta en företrädare för en förening som syftar till att främja och verka för politicesstuderandes intressen, eller är du kanske på väg att grunda en? Här nedan kan du läsa mer om hur din förening kan ansöka om medlemskap i PolRiks, om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta förbundets ordförande eller vice ordförande!

Kriterier för medlemskap

Följande kriterier måste vara uppfyllda inom ramen för medlemsföreningens organisation, verksamhet, styrdokument och stadgar:

  •  En medlemsförening skall syfta till att främja och verka för politicesstuderandes intressen (Syftet skall tydligt framgå av medlemsföreningens stadga och andra styrdokument).
  • En medlemsförening skall vara en sammanslutning av studenter vid ett universitet eller högskola där möjlighet att ta ut en politices kandidatexamen och/eller politices masterexamen finns.
  • En medlemsförening skall verka och styras i en demokratisk ordning. Med demokratisk ordning åsyftas att ett årsmöte (eller liknande) har hållits. Vid årsmötet skall en styrelse ha valts och eventuellt nya stadgar fastställts.
  • En medlemsförening skall ha en god ordning på ekonomin och kontroll på sina medlemsregister och uppgifter.
  • En medlemsförening skall årligen skicka in ekonomiska berättelse, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och medlemsregister till Politicesstudenternas Riksorganisation. Stadgar skickas in löpande utefter när medlemsförening ändrar i föreningens stadgar. Ändring skall kunna styrkas av årsmötesprotokoll.

Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och lämnas till styrelsen. En ansökan om medlemskap kan beviljas om den ansökande föreningen uppfyller kriterierna samt bifogar korrekta handlingar och underlag beskrivna ovan. 

Dispens i vissa fall

Dispens från kravet på redogörelse för föreningens ekonomiska berättelse och revisionsberättelse, kan beviljas av styrelsen om den ansökande föreningen har funnits i mindre än ett år.

Beslut om medlemsförenings inträde

Ansökan om medlemskap bereds av styrelsen som lämnar ett utlåtande med förslag till beslut till årsmötet. Beslut om inträde för ny medlemsförening prövas av årsmöte.