2014-03-12

Om oss

Politicesstudenternas Riksorganisation, PolRiks, är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för de föreningar som har till syfte att främja politicesstuderandes intressen när det gäller utbildnings-och arbetsmarknadsrelaterade frågor under och efter studietiden. PolRiks möjliggör skapandet av gemenskap mellan framtida kollegor och ska ses som en självklar stöttepelare för medlemsföreningarna. Vi är även en drivande kraft för att förbättra politicesstuderandes förutsättningar och konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

PolRiks har i dagsläget sju medlemsföreningar som alla arbetar för att främja politicesstuderandes intressen.  Alla de olika medlemsföreningar skall ha samma inflytande i PolRiks, oavsett storlek. Styrelsen består av ett presidium och medlemsrepresentanter från varje medlemsförening. Under året håller PolRiks ett årsmöte samt ett valårsmöte där alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. 

Nedan presenteras PolRiks organisation. Organisationsschema 062016

You can always check your community library for books on the topic you’re planning to top writing service write about.