2014-03-12

Om oss

Politicesstudenternas Riksorganisation (PolRiks) är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för föreningar som har till syfte att främja politicesstudenters intressen i utbildnings- och arbetsmarknadsrelaterade frågor. PolRiks syftar till att skapa bättre förutsättningar för politicesstuderande under och efter deras studietid samt till att skapa gemenskap mellan politicesstudenter i hela landet. Organisationen utgörs i dagsläget av 1600 medlemmar fördelade över sju medlemsföreningar vid olika universitet runt om i landet. I PolRiks värderas samtliga medlemsföreningar lika och har således lika stort inflytande över organisationen, oavsett storlek.

PolRiks agerar i första hand som en stöttepelare för föreningar för politicesstudenter. Genom kontinuerliga möten mellan representanter från de olika medlemsföreningarna möjliggör PolRiks ett konstant utbyte av idéer och inspiration. Programföreningarna har även möjlighet att söka stöd hos PolRiks styrelse och övriga medlemsföreningar för att lösa de problem och utmaningar som de stöter på i sitt arbete. Tillsammans så samlar medlemsföreningarna kunskap om arbetsmöjligheter, praktikplatser och studieutbyten, vilka görs tillgängliga för alla Sveriges politicesstudenter via PolRiks kanaler.

Orgaisationskarta