Valårsmöte 2016

Varmt välkomna till PolRiks Valårsmöte i Umeå!

Härmed kallar Politicesstudenternas Riksorganisation till föreningens valårsmöte den 12 november 2016 i Umeå, där medlemsföreningen Nordpol står som värdar. Nedan finner ni mötets föreslagna dagordning, helgens schema och övrig information .

Föreslagen dagordning:
1) Valårsmötets öppnande
2) Röstlängd upprättas, närvaro fastställs
3) Godkännande av kallelseförfarandet
4) Fastställande av dagordning
5) Val av mötesordförande och mötessekreterare
6) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
7) Arbetsordning
8) Behandling av inkomna motioner
9) Behandling av inkomna propositioner
10) Val av styrelse
11) Val av valberedning
12) Val av revisorer
13) Övriga frågor
14) Meddelanden
15) Mötets avslutande

Schema för valårsmöteshelgen:

FREDAG 11/11
De som har möjlighet är välkomna att anlända redan på fredag 11/11.
Middagsreservation är bokat på Pinchos i Umeå kl 19:30 .
Boende är ej garanterat men Nordpol ordnar efter förmåga.

LÖRDAG 12/11 (del 1)
11:30: PolRiks valårsmötet börjar. Fika serveras kl 13:30
Plats: Campus Umeå. Ev lunch medtages (finns en ICA-butik i närheten)
Mötet pågår till ca 16:00
Efter valårsmötet kommer ett överlämningsmöte att hållas med den nytillsatta styrelsen.

LÖRDAG 12/11 (del 2)
ca 18:30 Sittning. Mer information kommer vartefter.

SÖNDAG 13/11 (del 3)
Överlämingsmöte med nya och gamla styrelsen kl. 11.00. Vi återkommer med plats för detta.

För er kännedom:
Medlemsförening och föreningsmedlem äger rätt att till valårsmöte sända motioner och interpellationer. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före valårsmötet, skickas till ordforande@polriks.se Styrelsen ska avge skriftligt yttrande över motionen eller interpellationen.

Nominering kan ske fram till två veckor före valårsmötet för att valberedningen skall kunna yttra sig och sammanställa ett förslag till valårsmötet att ta ställning till. Årsmötet har alltid fri nomineringsrätt utöver valberedningens förslag. Valberedningen tillträder den 10 oktober.

Förtydligande angående vilka poster Polriks utlyser inför årsmötet:

Ordförande
Ordföranden har till uppgift att leda styrelsens arbete och är högsta ansvarig för föreningens arbete. Ordföranden sammankallar bland annat till möten och ser till att samtliga medlemmar är välinformerade i god tid innan möte. Ordföranden leder styrelsens möten.

Vice ordförande
Om ordföranden inte kan närvara träder vice ordföranden in i dennes ställe. Viceordföranden är sammankallande för en arbetsgrupp, för närvarande kommunikation och marknadsföring

Kassör
Kassören har ett övergripande ansvar för organisationens ekonomi. Kassören förvaltar organisationens ekonomiska tillgångar. Kassören ser till att styrelsens medlemmar och föreningsrepresentanter är uppdaterade om organisationens ekonomi. Kassören ingår i arbetsgruppen förvaltning.

Sekreterare
För protokoll vid styrelsemöten. Sekreteraren är sammankallande för en arbetsgrupp, för närvarande projekt och evenemang.

Valberedning – 3 poster
Valberedningens uppgift är att, oberoende och självständigt, till årsmöte bereda val av nya styrelseledamöter förutom de som medlemsföreningarna själva utser, valberedning och revisorer. Valberedningen består av minst tre ledamöter som väljs av årsmötet på mandatperioder om ett år.

Revisorer – 2 ordinarie samt 2 suppleanter
Revisorerna skall granska organisationens förvaltning och räkenskaper. Årsmötet väljer två revisorer och två revisorssuppleanter på mandatperioder om ett år. Revisorssuppleanterna är valda att träda in då ordinarie revisors möjlighet att utföra sitt uppdrag förfallit. Revisorerna har rätt att närhelst de önskar, ta del av alla de handlingar som rör organisationens verksamhet och ekonomi. För sin granskning skall revisorerna inlämna en revisionsberättelse.

Mandatperiod
Styrelseledamöter och suppleanter, oavsett om de väljs av årsmötet eller förordnas av en medlemsförening, utses för en mandatperiod som löper från 1/1 till 31/12 2017.

Information angående möteshelgen kommer uppdateras löpande i evenemangsinformationen.

Vid frågor tveka inte att kontakta ordförande Emma Wikberger på ordforande@polriks.se eller +46706812190.

Vi ser fram emot ert deltagande i valårsmötet!

PolRiks valårsmöte facebookevenemang